همکاری های علمی و بین المللی

رویداد آشنایی با برنامه چشم انداز اتحادیه اروپا (InfoDays H2020)

 

تعداد طرح های مصوب تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های انجام شده با پژوهشگران خارجی
چاپ شده در مجلات ISI سایر
1020 طرح
621
 
10 116

تفاهم نامه های همکاری:

1- آکادمی علوم نخجوان (1395)

2-  دانشگاه تبریز ( 1395)

3- رصدخانه شاماخی -آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان ( 1396) 

4- انجمن نجوم ايران (1396)