دستاوردها

الف) عملکرد پژوهشی

 تاکنون 37 طرح تحقیقاتی  مصوب  قطب نجوم و اخترفیزیک مراغه با موفقیت به اتمام رسیده و نتایج آن در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسیده است

 

ب) همکاریهای علمی و بین المللی

1- تعداد متخصصین همکار از سایر دانشگاهها و مراکز پژوهشی  : 8 نفر

 

تعداد طرح های مصوب تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های انجام شده با پژوهشگران خارجی
  37 مقاله ISI 1