گروه پژوهشی نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی

اعضای هیات علمی تمام وقت گروه

دکتر زانیار ابراهیمی(رزومه)
 z.ebrahimi@riaam.ac.ir
google scholar
 
 
دکتر محسن جواهریان (رزومه)
javaher@riaam.ac.ir
google scholar
 
 
دکتر اکبر جهان (رزومه)
jahan@riaam.ac.ir
google scholar
     
دکتر ناصر صادق نژاد (رزومه)
nsadegh@riaam.ac.ir
google scholar
 
دکتر امیر هادی ضیائی (رزومه)
ah.ziaie@riaam.ac.ir
google scholar
     
دکتر شایسته غفاری (رزومه)
sh.ghaffari@riaam.ac.ir
google scholar
دکتر محمود قلی پور (رزومه)
gholipour@riaam.ac.ir
google scholar
 
دکتر هومان مرادپور (رزومه)
h.moradpour@riaam.ac.ir
google scholar
 
دکتر حلیمه السادات میرآقایی (رزومه)
h.miraghaei@riaam.ac.ir
google scholar

پژوهشگران همکار

دکتر نعمت الله ریاضی
n_riazi@sbu.ac.ir
google scholar
دکتر محمدحسین دهقانی
mhd@shirazu.ac.ir
google scholar
دکترغلامحسین بردبار
bordbar@physics.susc.ac.ir
google scholar
دکتر کوروش نوذری
knozari@umz.ac.ir
google scholar
دکتر فرهاد دارابی
f.darabi@azaruniv.edu
google scholar
دکتر کیومرث کرمی (رزومه)
kkarami@uok.ac.ir
google scholar
دکتر احمد شیخی
sheykhi@uk.ac.ir
google scholar
دکتر سید حسین هندی
hendi2004@gmail.com
google scholar
 
دکتر اسماعیل ابراهیمی
eebrahimi@uk.ac.ir
 
 
دکتر مهدی کرد زنگنه(رزومه)
mkzangeneh@scu.ac.ir
inspirehep
google scholar

دانشجویان تحصیلات تکمیلی


دانشجویان دکتری : رشته فیزیک (فیزیک نجومی)

ورودی
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل
موضوع پایان نامه
تاریخ دفاع
بهمن ماه
 1390
رضا اختیار وکالتی
r-vekalati@riaam.ac.ir
مطالعه ناپایداری کلوین  هلمهولتز در اسپیکولهای خورشیدی  
علیرضا آهنگرزاده بررسی ساختارهای دینامیک رنگین سپهر و تاج خورشیدی با استفاده از داده های فضایی و مدل های فیزیکی
تابستان 1395
سیما ضیغمی مطالعه امواج مگنتوآکوستیکی در لوله های شار اتمسفر خورشید
تابستان 1395
مجید اشکان پور بررسی اثر طوفانهای خورشیدی بر عملکرد ماهواره های مدار پایین
تابستان 1396
مهرماه
 1391
فخرالدین اکبریان ترک آباد مدلسازی یونیسفر زمین   
زهرا باقری اثراتذرات ناشی از خورشید بر روی مصنوعات الکترونیکی زمستان 1395
میلاد شایان بررسی اثر فوربوش و شار ذرات خورشیدی در مجاورت زمین
زمستان 1395
بابک ندیری تابش و اتلاف گرانشی کلاسیک پلاسمای گرم در گرانش R2
تابستان 1395
مهرماه
1393
الهام ضیاء علی
e-ziaali@riaam.ac.ir
تحلیل داده ای رصدی و منحنی های نوری ستارگان متغیر بر اساس مشاهدات رصدخانه های زمینی و فضایی   
امیرعباس اسلامی شفیق
a.shafig@riaam.ac.ir
بررسی اثرات پرتوهای کیهانی و طوفان های خورشیدی بر روی چگالی های الکترونی و چگالی نوترون در اتمسفر  

 


دانشجویان ارشد: رشته فیزیک (فیزیک نجومی)

ورودی
 
نام و نام خانوادگی
 ایمیل
موضوع پایان نامه
تاریخ دفاع
مهرماه
1392
محمد محمودی قشلاق بررسی طیف لک های خورشیدی و مقایسه با طیف فوتوسفر خورشید
تابستان 1394

بهمن ماه
1392
امرالله سبزی پور نورسنجی ستاره OQDra و تحلیل منحنی های نوری آن
تابستان 1395
محدثه سیفی حسین آبادی شبیه سازی میدان مغناطیسی کهکشان و تأثیر آن در بررسی منابع ذرات کیهانی بسیار پر انرژی
زمستان 1394
مهرماه
1393
ندا آبتین نیا میون ها, خاستگاه اخترفیزیکی و نحوه ی آشکارسازی آن ها
تابستان 1395
وجیهه سبزعلی    
حامد سروری کرج آباد اتلاف گرانشی پلاسمای گرم در گرانش تعمیم یافته R2
زمستان 1394
محمدحسین طالع زاده لاری ارائه روش تعیین نوع و سرخ گرایی اجرام نا معین در اطلس فروسرخ IRAS-SPC/FSC و بکارگیری آن برای 10 جرم نا معین  زمستان 1395
مهرماه
1394
رحیم حیدرنیا
heidarnia@riaam.ac.ir
پایش آسمان در صورت فلکی زرافه
زمستان 1395
حسین شمس الهی تحلیل و بررسی منحنی نوری ستاره v2480cyg
پاییز 1396
بهمن ماه
 1394
فرشته اصغریان    
هادی بیگ میرزایی گلو
n-beigmirzaei@riaam.ac.ir
   
اسفندیار زمانلو
e-zamanlou@riaam.ac.ir
   
راحله محمدی نیا    
مهرماه
1395
سید سجاد مختاری    
سیروان مامش    
مهرماه
1396
فاطمه سویزی    
افسانه عباسی دوش    
هاتف فتحی حاجی رضایی    
مهرماه 1397 علی طالبی        
رسول شهبازیان