مقالات گروه تاریخ


گروه پژوهشی تاریخ علم نجوم

دکتر سید محمد مظفری (رزومه)
mozaffari@riaam.ac.ir
google scholar