مدیریت امور پژوهشی

ندا یزدان خواه
سمت: کارشناس رایانه, پژوهش و کتابخانه
ایمیل:  riaam@maragheh.ac.ir
تلفن: 04137273068 داخلی 323