اعضای هسته اصلی

دکتر غلامحسین بردبار - دانشگاه شیراز

دکتر محمدحسین دهقانی - دانشگاه شیراز

دکتر نعمت الله ریاضی - دانشگاه شهید بهشتی

دکتر احمد شیخی - دانشگاه شیراز

دکتر کوروش نوذری - دانشگاه مازندران

دکتر کیومرث کرمی - دانشگاه کردستان