نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
989899898
نجوم و اختر فیزیک
تست
...
محسن جواهریان
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
989899898
نجوم و اختر فیزیک
...
اکبر جهان
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
989899898
نجوم و اختر فیزیک
تست
...
پانته داوودی فر
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
989899898
نجوم و اختر فیزیک
...
ناصر صادق نژاد
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
37414193
نجوم و اختر فیزیک
...
امیر هادی ضیایی
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
989899898
نجوم و اختر فیزیک
...
شایسته غفاری
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
989899898
نجوم و اختر فیزیک
...
محمود قلی پور
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
989899898
نجوم و اختر فیزیک
...
هومان مرادپور
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
نجوم و اختر فیزیک
...
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
989899898
نجوم و اختر فیزیک
تست
...
هلیمه میرآقایی
گروه نجوم و اخترفیزیک
دانشگاه مراغه
استادیار
989899898
نجوم و اختر فیزیک
تست
...