رتبه های مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه (RIAAM) در نظام رتبه بندی (SIR) در سال2020

  رتبه مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در ارزیابی سایت nature index