نشانی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه : آذربایجان شرقی، مراغه، میدان مادر، بلوار دانشگاه، دانشگاه مراغه
تلفن تماس: 37273068-041

کد پستی:  83111-55181
صندوق پستی:
533