مدیریت امور مالی

ناصر قاسمی آشان
سمت: مدیر مالی
ایمیل: nghasemi57@yahoo.com
تلفن: 04137412222 داخلی 218
فرشته رحیمی آشان
سمت: کارشناس حسابداری
ایمیل: accounting@riaam.ac.ir
تلفن: 04137412222 داخلی 216