روابط عمومی

طاهره عبداللهی
سمت: کارشناس روابط عمومی
ایمیل: official@riaam.ac.ir
تلفن: 04137412222 داخلی 219