تاریخ : چهارشنبه 1 آبان 1398
کد 4

رتبه مرکز در سایت Neture index

رتبه مرکز در سایت Neture index
رتبه مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه (RIAAM) در ارزیابی سایت nature INDEX*
از تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی جمهوری اسلامی ایران
بازه ارزیابی (06.30.2019 - 07.01.2018)
 
 
سال رتبه کشوری مرکز تعداد کل مؤسسات ایرانی حاضر در رتبه بندی WFC**(2012-2016)/FC(2017-2019) مرکز WFC (2012-2016)/FC(2017-2019)  ایران سهم مرکز در WFC/FC ایران (%)
علوم فیزیکی همه زمینه های علمی علوم فیزیکی همه زمینه های علمی علوم فیزیکی همه زمینه های علمی علوم فیزیکی همه زمینه های علمی علوم فیزیکی همه زمینه های علمی
2012 14 17 36 49 43/1 43/1 55/50 48/71 82/2 00/2
2013 8 10 41 59 68/1 68/1 95/45 55/58 65/3 86/2
2014 23 28 35 57 33/0 33/0 82/57 88/68 57/0 47/0
2015 8 11 39 67 04/2 04/2 45/53 37/68 81/3 98/2
2016 9 10 47 70 37/3 37/3 34/72 45/91 65/4 68/3
2017 8 11 25 39 24/3 24/3 71/68 68/91 72/4 53/3
2018 16 22 34 58 08/1 08/1 04/58 05/88 86/1 22/1
2019         2   پیوند         5   پیوند 34 66 58/6 58/6 85/71 5/110 16/9 95/5
ارزیابی جاری    2   پیوند            2    پیوند 33 70 95/7 95/7 96/83 35/114 47/9 95/6
اخبار