تاریخ : يکشنبه 15 تير 1399
کد 3

رتبه های مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه (RIAAM) در نظام رتبه بندی سایمگو (SIR) در سال 2020

بر اساس آخرین نتایج منتشر شده در نظام رتبه بندی سایمگو (SIR) در سال 2020 میلادی، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه توانست با قرار گرفتن در بین 10 مرکز پژوهشی برتر خاورمیانه رتبه دوم پژوهشی و رتبه جامع نهم را در بین 22 مؤسسه رتبه بندی شده منطقه کسب نماید.

بر اساس آخرین نتایج منتشر شده در نظام رتبه بندی سایمگو (SIR) در سال 2020 میلادی، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه توانست با قرار گرفتن در بین 10 مرکز پژوهشی برتر خاورمیانه رتبه دوم پژوهشی و رتبه جامع نهم را در بین 22 موسسه رتبه بندی شده منطقه کسب نماید. از 10 مرکز پژوهشی برتر خاورمیانه پنج مرکز متعلق به جمهوری اسلامی ایران است که مرکزتحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه با قرارگیری در دهک چهارم رتبه ­بندی منطقه ­ای یکی از آنهاست. 

طبق این  ارزیابی، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در بین 157 موسسه آموزش  عالی، پژوهشی و فناوری ایرانی حاضر در رتبه­ بندی توانسته است با قرار گرفتن در  چارک دوم، رتبه یازدهم پژوهشی و رتبه جامع چهلم  کشوری را از آن خود کند. رتبه نخست پژوهشی و رتبه جامع پنجم در میان 9 موسسه پژوهشی دولتی ارزیابی شده از کشورمان  نیز متعلق به مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه است.

در بین 7026  موسسه رتبه­ بندی شده از کلیه کشورها، این مرکز با   قرار گرفتن در صدک 63 ام توانسته است رتبه پژوهشی جهانی 369 و رتبه  جامع جهانی 740 را کسب نماید.

گفتنی است در  نظام رتبه­ بندی سایمگو، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری کشورهای مختلف جهان  براساس تعداد مقالات علمی ارزیابی شده و با استفاده ترکیبی از سه شاخص تحقیقاتی،  نوآوری و اجتماعی رتبه­ بندی صورت می­گیرد. برای اهداف رتبه­ بندی نیز، محاسبه هر  سال از نتایج به دست آمده در طی یک دوره 5 ساله به پایان می­رسد که دو سال قبل از  چاپ این رتبه­ بندی است، که بدین ترتیب در گزارش منتشرشده در سال 2020 از نتایج مربوط به دوره 5 ساله 2018-2014 میلادی استفاده شده است.

رتبه مرکز در بین موسسات پژوهشی       ایران         خاورمیانه  
رتبه پژوهشی 1 (پیوند) 2 (پیوند)
رتبه جامع 5 (پیوند) 9 (پیوند)
تعداد کل موسسات حاضر در رتبه بندی 9 22

 

رتبه مرکز در بین کلیه مؤسسات     ایران            خاورمیانه          کلیه کشورها  
رتبه پژوهشی 11 (پیوند) 26 (پیوند) 369 (پیوند)
رتبه جامع 40 (پیوند) 97 (پیوند) 740 (پیوند)
تعداد کل موسسات حاضر در رتبه بندی 157 456 7026
اخبار