تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1398
کد 2

دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری سرکار خانم الهام ضیاء علی با عنوان تحلیل داده های رصدی و منحنی های نوری ستارگان متغیر بر اساس مشاهدات رصدخانه های زمینی و فضایی
جلسه دفاع از رساله دکتری سرکار خانم الهام ضیاء علی با عنوان تحلیل داده های رصدی و منحنی های نوری ستارگان متغیر بر اساس مشاهدات رصدخانه های زمینی و فضایی به راهنمایی آقایان دکتر حسین عبادی و دکتر میر حجت کرمانی و داوری آقایان دکتر زانیار ابراهیمی و دکتر محسن جواهریان و سرکار خانم دکتر زهرا فاضل مراغه در 13 بهمن ماه 98 در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه برگزار گردید.

       
اخبار