نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
استادیار
04137412222
فیزیک - نجوم و اخترفیزیک
...
محسن جواهریان
گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
استادیار
989899898
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
...
اکبر جهان
گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
استادیار
989899898
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
تست
...
گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
استادیار
فیزیک - نجوم ذره ای
...
ناصر صادق نژاد
گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
استادیار
37414193
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
...
امیر هادی ضیایی
گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
استادیار
37412222
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
...
شایسته غفاری
گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
استادیار
04137412222
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
...
محمود قلی پور
گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
استادیار
989899898
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
...
هومان مرادپور
گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
استادیار
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
...
گروه تاریخ علم نجوم
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
دانشیار
989899898
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
تست
...
حلیمه میرآقایی
گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
استادیار
989899898
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
تست
...