نشانی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه :
مراغه، شهرک ولیعصر: ساختمان شماره 1: خیابان شمس تبریزی شمالی، ساختمان شماره 2: خیابان شهید دهقان، خیابان فردوسی، روبروی مرکز مخابرات اوحدی

تلفن تماس:           37412222-041
کد پستی:             36698- 55177
صندوق پستی:           441-55134