تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1400
کد 12

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان عضو اصلی اتحادیه بین المللی تاریخ و فلسفه علم و فناوری

دکتر سید محمد مظفری، دانشیار مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک دانشگاه مراغه بعنوان عضو اصلی اتحادیه بین المللی تاریخ و فلسفه علم و فناوری انتخاب گردید.
از تیرماه سال جاری(جولای ۲۰۲۱ ) دکتر سید محمد مظفری، دانشیار مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک دانشگاه مراغه در گروه تاریخ علم نجوم، بعنوان یکی از هشت عضو اصلی (Member-at-Large) هیات رئیسه شورای بین المللی تاریخ ریاضیات ( International Commission for the History of Mathematics (ICHM)) برگزیده شده است. شورای بین المللی تاریخ ریاضیات شورای مشترک اتحادیه بین المللی ریاضیات (International Mathematical Union (IMU)) و اتحادیه بین المللی تاریخ و فلسفه علم و فناوری (Division of History of Science and Technology of the International Union of History and Philosophy of Science and Technology (IUHPST/DHST)) است.
اخبار