تاریخ : چهارشنبه 3 شهريور 1400
کد 11

انتخاب ویژه نامه برتر مجله AHEP با سردبیری آقای دکتر هومان مرادپور

ویژه نامه پیشنهادشده توسط آقای دکتر هومان مرادپور، دانشیار مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه، در مجلهAdvances in High Energy Physics به عنوان ویژه نامه برتر انتخاب شد.
ویژه نامه پیشنهادشده توسط آقای دکتر هومان مرادپور، دانشیار مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه، در مجله
Advances in High Energy Physics
به عنوان ویژه نامه برتر انتخاب شد.
براساس گزارش مجله، از بین شش ویژه نامه منتشرشده در سال 2021 میلادی، شماره منتشره با عنوان
(لینک)   Non-Minimal Coupling, Generalized Entropy, and Deformed Statistics in Gravitation
به عنوان ویژه نامه برتر برگزیده شده است. در انتشار این ویژه نامه که توسط آقای دکتر مرادپور به مجله پیشنهاد شده و سردبیری آن هم بر عهده ایشان بود، آقای دکتر امیرهادی ضیائی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه، نیز به عنوان ویراستار مدعو همکاری داشته اند.
اخبار